Chrome Tutorials: Web brauzeriňizi özleşdiriň

Google Chrome dünýädäki iň oňat we meşhur web brauzerlerinden biridir. Dürli web sahypalaryna göz aýlamaga mümkinçilik berýär we sanly durmuşyňyzy we internetde gezip görmek tejribäňizi tertipleşdirip bilýän köp sanly gizlin haklar bilen ýüklenýär. “Omnibar” -dan e-poçta ibermäge mümkinçilik berýän ýönekeý hilelerden, Pinterest-de suratlary hiç hili kynçylyksyz paýlaşmaga mümkinçilik berýän giňeltmelere, Google Chrome-da işimizi ýeňilleşdirmek üçin ähli mümkinçilikler we aýratynlyklar bar. Bu ýerde web brauzeriňizi aňsat we çalt özleşdirmek üçin käbir maslahatlary paýlaşdyk.

1. Google Chrome-a giriň we öz profiliňizi düzüň:

Bu gaty düşnükli ýaly bolup biler, ýöne günde bir gezek Chrome brauzerine girmeli. Şeýle etmek, taryhymyz, belliklerimiz, parollarymyz we beýleki sazlamalarymyz ýaly zatlary ýatda saklamaga we sinhronlamaga mümkinçilik berer. Şeýle hem, Google Hasabymyzdaky zatlary talaplarymyza görä üýtgedip bileris.

Birnäçe Google hasabyňyz bar bolsa (şahsy we hünär maksatlary üçin), asyl adyňyz, suratyňyz we e-poçta belgiňiz bilen profiliňizi döretmeli. Bu, siziň barlygyňyz hakda dünýä habar berer we işiňizi aňsatlaşdyrar.

2. Taryhy pozuň we şahsy görnüşde göz aýlaň:

“Chrome” -yň girýän ýa-da göçürip alýan zatlarymyzy saklamagyny islemeýän wagtlarymyz bolýar. Torda gizlinligiňizi we howpsuzlygyňyzy üpjün etmek isleseňiz, taryhyňyzy häzir pozmagy ýa-da anonim göz aýlamagy maslahat berýäris. Gutapjyklary we beýleki maglumatlary yzygiderli pozmaly.

3. Klawiaturanyň esasy buýruklaryny öwreniň:

Ctrl + T, Ctrl + W, Ctrl + Shift + T, Ctrl + L, Ctrl + Tab we Ctrl + Shift + Tab ýaly açar söz buýruklary bar. Ulanyjy tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin bu buýruklaryň hemmesi hakda öwrenmeli. Dostlaryňyza kompýuter ulgamyňyzy ýa-da noutbukyňyzy ulanmagyna rugsat bermek isleseňiz, Sazlamalar meýdanyna baryp, Adam goşuň. Kärdeşleriňize enjamyňyza islendik wagt we islendik wagt girmäge mümkinçilik berer.

4. Taslama dolandyryjysyny we awtomatiki doldurma sazlamalaryny ulanyň

Sessiýamyzy haýalladýan zady bilmek üçin “Chrome Task Manager” opsiýasyny ulanyp bileris. Ulanyjy adymyzy we parolymyzy goramak üçin Awtofill sazlamalaryny hem ulanyp bileris. Kompýuter ulgamymyzyň kredit kartoçkasynyň jikme-jikliklerine ýa-da PayPal parollaryna awtomatiki girmeginiň öňüni alar. Munuň üçin “Chrome” sazlamalaryna girip, “Awtomatiki doldurma sazlamalaryny dolandyrmak” düwmesine basmaly bolarsyňyz.

5. Saýlawlaryndan lezzet alyň

“Google Chrome” -yň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, dürli aýratynlyklaryndan we opsiýalaryndan lezzet almaga mümkinçilik berýär. Mysal üçin, onuň "Pin Tab" aýratynlygyny ulanyp bilersiňiz. Bu opsiýa bilen, goýmalaryňyzyň ýerleşýän ýerlerini sazlap we iň möhüm bellikleri çep tarapda saklap bilersiňiz. Şeýle hem iň möhüm goýmalary gulplap, nyşanlaryň ululygyny azaldyp ýa-da talaplaryňyza görä gysyp bilersiňiz.