Semalt hünärmeni: eralüz tutma sanawy

Analitik barlaglarynda iň köp ýaýran meseleleriň biri, adamlaryň ugrukdyryş sanawynyň nämedigi we ondan nädip has gowy peýdalanmalydygy barada düşünje almazlygydyr. Ilki bilen, bu salgylanma sanawynyň nämedigini bilmeli. “Google Analytics” -iň iň soňky wersiýasyny çykaranda, ugrukdyryş sanawynyň Analitiklere goşulandygyny öňe sürdi. Her bir ulanyjy üçin bu sanawy tapmak aňsat; emläk sazlamalarynda tapmaly. Ilki bilen, administrasiýa bölümine geçmeli we ugrukdyrma sanawynyň bar bolan yzarlaýyş maglumatlaryna geçmeli. Referollama aýyrmak düwmesine basmaly we domeni döretmek düwmesine basmaly.

Semalt” uly müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Nik Çaýkowskiý, ugrukdyrma sanawy bilen çözülip bilinjek köp sanly meseläniň bardygyny aýtdy. Şonuň üçin aşakdaky meseleleri çözmek üçin ulanyň:

Öz-özüne ýüzlenmeler

Öz-özüňe ýüz tutmak Google Analytics-iň iň görnükli we möhüm meselelerinden biridir. Bu meseläni çözmek üçin ugrukdyryş hasabatyna basmaly we web sahypaňyzy şol ýerde tapmaly. Bu ýerde analitikleri we barlaglary talaplaryňyza görä sazlap bilersiňiz.

Üçünji tarapyň guraly

Üçünji tarap gurallaryny ulanmak barada aýdylanda, birnäçe meseläni ýerine ýetirmeli. “PayPal”, “Freshdesk” we “Eventbrite” -ni web sahypaňyz bilen sazlamaga synanyşýan bolsaňyz, olaryň nyşanlarynyň we baglanyşyklarynyň dogry goşulandygyna göz ýetiriň we karz gönüden-göni şahsy hasabyňyza girýär. Özgertmeleri şol üçünji tarap web sahypalaryna hasaplamaly däl. Mysal üçin, wakalary dolandyrmak ýa-da surata düşürmek web sahypasy bar bolsa, “Eventbrite” -ni synap görüň we derrew hasaby açyň. Sahypaňyza girýänler sargyt goýjak bolanda, aňsatlyk bilen öz bankyňyza gelip bilýän bu hasaby aňsatlyk bilen pul ibererler.

Bu nähili kömek edýär?

Salgylanma sanawyny ulanmak hökmanydyr, onsuz web sahypaňyza ýokary hilli myhman alyp bilmersiňiz. Käbir baglanyşyklaryň sahypaňyza traffik döretmegini islemeýän bolsaňyz, bu opsiýany öçürmeli ýa-da domeni ugrukdyryjy sanawdan çykarmaly. Käbir girýänler sosial media, Twitter ýa-da Facebook arkaly web sahypaňyza gelýär we olaryň üçünji tarap web sahypalaryna girmegini isleýärsiňiz diýip pikir edeliň. Munuň üçin täze sessiýanyň hiç wagt başlamazlygy üçin ugrukdyryjy sanaw sanawyny goşmaly bolarsyňyz.

Çäklendirmeler

Ferollama çykaryş sanawy sessiýaňyzy we gelýänleriň sanyny çäklendirip biler. Sahypaňyza girýänleriň haýsy görnüşini we olaryň çeşmelerini bilmek isleseňiz, domen yzarlaýyş kodlaryny düzmeli we web sahypaňyzyň dürli sahypalaryna girizmeli. Salgylanma sanawyndan bir web sahypasy, web sahypaňyza haýsy girýänleriň gelýändigini görmäge mümkinçilik bermeýän bolsa seýrekdir. Olaryň işini yzarlap we ýazyp bilersiňiz, şeýlelik bilen näbelli ýa-da töwekgelçilikli IP-leriň size traffik ibermeginiň öňüni alyp bilersiňiz.

Birnäçe wagtlap, web sahypaňyzyň myhmanlary kabul edýändigini görüp bilersiňiz, emma sazlamalary düzeniňizden soň olaryň gelmegi bes ediler we şol adamlar hiç haçan sahypaňyza gelmezler.

send email